Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Kolor w przyrodzie”

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Leśna na Barbarce.
 2. Konkurs jest imprezą amatorską.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce, TSE „Tilia” oraz członkowie ich rodzin.
 4. Celem konkursu jest:
  1. ukazanie piękna i bogactwa przyrody województwa kujawsko-pomorskiego,
  2. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśróddzieci i młodzieży szkolnej, prezentacja różnorodności biologicznej zwierząt, roślin i grzybów woj. kujawsko-pomorskiego,
 5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół woj. kuj-pom. w czterech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
 6. Na konkurs należy przysłać:
  1. zdjęcia ukazujące piękno i bogactwo przyrody,
  2. zdjęcie ukazujące gatunek, zjawisko przyrodnicze, pejzaż
  3. zdjęcie należy podpisać (nadać tytuł i podać miejscowość gdzie zostało wykonane),
 7. Kryteria oceny
  1. poprawność merytoryczna (zgodność z tematem) /0-5punktów/,
  2. estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia) /0-5 punktów/,
  3. ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)   /0-5punktów/.
 8. Na konkurs należy przysłać poprzez stronę on-line www.szkoly.ekomultikonkurs.pl lub na nośniku elektronicznym /płyta CD/.  Płyty muszą być podpisane!!!
 9. Prace należy wykonać indywidualnie. Uczeń może zgłosić trzy prace.
 10. Nagrodami w konkursie są m.in. albumy przyrodnicze, fotograficzne. Z nagrodzonych i wyróżnionych fotografii zostaną wybrane najlepsze prace i wydane w formie kalendarza ściennego w nakładzie 700 egz.
 11. W każdej kategorii wiekowej przyznawane są nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz 3 wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród oraz przyznania większej niż zakładana liczby wyróżnień.
 12. Konkurs finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 13. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.
 14. Wraz z pracami należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia- jest to warunek przyjęcia prac do konkursu.
 15. Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatora: Szkoła Leśna na Barbarce, 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 85 z dopiskiem „konkurs na fotografię”. Liczy się data stempla pocztowego.
 16. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w  trakcie przesyłki.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  1. nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone /informacje o wynikach konkursu zostaną podane w październiku na stronie internetowej www.szkola-lesna.torun.pl.,
  2. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autora w środkach masowego przekazu informacji,
  3. bez płatnego przejęcia do archiwum Szkoły Leśnej na Barbarce prac nagrodzonych i wyróżnionych,
  4. nie odsyłania prac, chyba że uczestnik dostarczy zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym lub zgłosi się osobiście po odbiór swojej pracy do siedziby Szkoły Leśnej  na Barbarce, w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
 18. Terminarz:
  1. nadsyłanie prac do 30 września 2016, 
  2. informacja o wynikach: październik – strona www.
  3. oficjalne wręczenie nagród  –  październik/ listopad 2016 – strona www, zaproszenia
 19. Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 20. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.