Oferta tematyczna

W ramach projektu Stowarzyszenie „Tilia organizuje bezpłatne warsztaty edukacyjne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z terenu woj. kujawsko-pomorskiego

 • dla uczestników przygotowano warsztaty 2 i 3 –godzinne,
 • warsztaty przyrodnicze i artystyczne dostosowane są do poziomu intelektualno – rozwojowego uczestników,
 • z myślą o uczestnikach programu opracowano nową ofertę warsztatów przyrodniczych,
 • warsztaty będą realizowane na terenie obszarów chronionych tj. rezerwat przyrody „Las Piwnicki” oraz obszar Natura 2000 „Leniec w Barbarce”.

Opis warsztatów przyrodniczych opracowanych w ramach projektu pn. „Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży woj. kujawsko-pomorskiego”

 1. Natura 2000 – Zachować bioróżnorodność:
  cel: zapoznanie uczniów z systemem obszarów chronionych, w szczególności z obszarami Natury 2000 w woj. kujawsko-pomorskim, uczestnicy zaznajamiają się z celami ochrony i funkcjonowaniem obszarów Natura 2000, w trakcie warsztatów uczestnicy wykonują obserwacje badawcze na obszarze Natura 2000 „Leniec w Barbarce”.
 2. Monitoring ornitofauny:
  cel: zapoznanie się z pospolitymi gatunkami ptaków występującymi w naszym kraju, poznają pojęcia związane z budową morfologiczną ptaków oraz ekologią ptaków, poznają wybrane zachowania ptaków (zachowania rozrodcze, pielęgnację upierzenia, migracje) oraz przystosowania ptaków do zdobywania określonego rodzaju pokarmu, podczas warsztatów rozpoznają ślady ptaków, dowiadują się o zagrożeniach dla wybranych grup ekologicznych ptaków i możliwościach ich ochrony.
 3. Monitoring chiropterofauny:
  cel: zapoznanie się ze składem gatunkowym polskiej chiropterofauny, uczestnicy poznają siedliska wybranych nietoperzy w tym miejsca rozrodu i zimowiska atrakcyjne dla nietoperzy, poznają podstawowe definicje np. echolokacja, chiropterofauna, koziołki, chibernakule, kolonia rozrodcza.
 4. Monitoring wód śródlądowych:
  cel: przeprowadzenie badań jakościowych zbiornika wodnego z uwzględnieniem wskaźników fizyko-chemicznych i biologicznych, zapoznanie się z organizmami wodnymi, uczestnicy rozpoznają wybrane gatunki roślin i zwierząt związanych z wodą, charakteryzują ekologiczne grupy organizmów takie jak: plankton, nekton, bentos, neuston, peryfiton.
 5. Drzewa i krzewy – zmiany zasięgów:
  cel: rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów ze wskazaniem na gatunki rodzime i inwazyjne oraz zmiany zasięgów wybranych gatunków, uczestnicy poznają co najmniej szesnaście gatunków drzew i krzewów po wyglądzie liści i owoców poznają sposoby rozprzestrzeniania się roślin oraz wpływ zmian klimatu na rozprzestrzenianie się roślin, poznają typy lasów oraz rozmieszczenie wybranych gatunków drzew ze względu na strefy klimatyczne świata.
 6. Gatunki rodzime i inwazyjne:
  cel: poznanie wybranych gatunków inwazyjnych dla terenu kraju wraz z przykładami zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się gatunku inwazyjnego, uczestnicy poznają pojęcia tj. bioróżnorodność, ekosystem, siedlisko, gatunek inwazyjny, gatunek rodzimy. uczestnicy poznają kilka gatunków obcych inwazyjnych, trudnych do usunięcia i szkodliwych dla rodzimych ekosystemów, prowadzą obserwacje terenowe w celu oznaczenia stanowisk gatunków inwazyjnych.
 7. Warsztaty entomologiczne:
  cel: poznanie różnorodności biologicznej owadów, uczestnicy poznają cechy charakterystyczne gromady owady, poznają przykłady owadów z różnych grup ekologicznych tj. owady wodne, owady lądowe, kaprofaune, nekrofaunę, ksylofagi i saprobionty, poznają rolę owadów w przyrodzie, w tym poznają i uświadamiają sobie rolę owadów zapylających.
 8. Organizmy wskaźnikowe- bioindykatory
  cel: poznanie wybranych gatunków wskaźnikowych siedlisk i zanieczyszczeń środowiska oraz ich wykorzystanie w praktyce, uczestnicy poznają podstawowe pojęcia tj: bioindykatory, gatunki stenotypowe, eurytypowe, poznają gatunki wskaźnikowe gleb kwaśnych, żelazistych, zasadowych, bogate w wapń, ubogie w wapń, gleby piaszczyste, gliniaste, ilaste, bogate w azot, ubogie w azot, siedlisk zacienionych, słonecznych, podmokłych, poznają bioindykatory zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska np. zanieczyszczeń siarką, dwutlenkiem węgla, metalami ciężkimi, zanieczyszczenie wód azotem i fosforem, poznają także właściwości bioindykacyjne niektórych gatunków bezkręgowców i ptaków.
 9. Poster edukacyjny: Promocja ekologicznych zachowań w celu ochrony owadów zapylających
  cel: zapoznanie uczniów z problemem wymierania owadów zapylających i prezentacja sposobów ochrony zapylaczy, uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na 5 grup, każda z grup będzie przygotowywała poster w formacje A1, każda z grup będzie opracowywała inne zagadnienie dotyczące zagrożeń i ochrony zapylaczy.
 10. Podchody edukacyjne z elementami chiropterofauny.
  cel: zapoznanie uczestników z różnorodnością gatunkową nietoperzy, w tym gatunki światowe, zajęcia zostaną przeprowadzone w formie podchodów edukacyjnych. Dla uczestników zostanie opracowana trasa z zadaniami do wykonania.