Formy ochrony przyrody

Województwo kujawsko-pomorskie leży w północnej części Polski, ma charakter nizinny. W krajobrazie dominują równiny (Bory Tucholskie, Wysoczyzna Świecka, Równina Inowrocławska), pojezierza (Brodnickie, Dobrzyńskie, Iławskie, Krajeńskie, Gnieźnieńskie, Kujawskie, Chełmińskie) oraz doliny dużych rzek (Wisła, Noteć, Brda i Drwęca). Na ukształtowanie terenu województwa wpływ miało zlodowacenie bałtyckie, dzięki czemu w krajobrazie możemy dostrzec szereg form polodowcowych np. słynne pola drumlinowe, ozy (np. koło Lisewa) liczne rynny z jeziorami (np. rynna Jezior Byszewskich) oraz moreny. Największe nagromadzenie jezior występuje na pojezierzu Gnieźnieńskim z 9 w Polsce, co do wielkości Jeziorem Gopłem. Osią hydrologiczną województwa jest rzeka Wisła, która połączona jest z dorzeczem Odry kanałem Bydgoskim i Noteckim. Na terenie województwa, na pograniczu z województwem mazowieckim, we Włocławku znajduje się największy w Polsce sztuczny zbiornik wodny utworzony na rzece Wiśle. Województwo należy do jednych ze słabiej zalesionych województw w kraju, zwarte kompleksy leśne występują tylko w dolinie Wisły i w Borach Tucholskich. Jednakże na odnotowanie zasługuje fakt obecności w szacie roślinnej szeregu rzadkich i cennych roślin, w tym reliktów polodowcowych i lodowcowych, roślin stepowych i halofitów.

Z  form ochrony przyrody w naszym województwie znajdują się:

  1. pomniki przyrody,
  2. rezerwaty przyrody,
  3. parki krajobrazowe,
  4. obszary chronionego krajobrazu,
  5. użytki ekologiczne,
  6. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
  7. obszary Natura 2000.

Łącznie obszary chronione zajmują jedną trzecią obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Największy odsetek powierzchni objętej ochroną prawną występuje w północnych powiatach: sępoleńskim (66%), tucholskim (57%), brodnickim (53%) i świeckim (48%).